OULUN YLIOPISTO                                                                              PÖYTÄKIRJA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA                                            

Tiedekuntaneuvosto                                                                                                                     

 

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 10/2008

 

Aika      Tiistaina 14.10.2008 klo 12.15

Paikka  Linnanmaa, Snellmania

neuvotteluhuone (YY301)

 

Hallintopäällikön esittelemät asiat A

 

A 38/2008          1            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A 39/2008          2            Ilmoitusasiat

A 40/2008          3            Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet

A 41/2008          4            KT Jyrki Suomalan dosentuurihakemus

A 42/2008          5            Professorin virka, kasvatustiede (nro 248), Oulu

A 43/2008          6            Professorin virka, kasvatustiede, jonka alan täsmennys on

                                           kansainvälisyyskasvatus

A 44/2008          7            Virantäyttötyöryhmän perustaminen

A 45/2008          8            Oulun yliopiston strategian uudistamisen valmistelu

 

Opintoasiainpäällikön esittelemät asiat B

 

B 33/2008          1            Esitarkastajien nimeäminen MA Timothy Bedfordin väitöskirjasi

 tarkoittamalle tutkimukselle

B 34/2008          2            Painatusluvan myöntäminen THK Outi Mäkitalon väitöskirjaksi

 tarkoittamalle tutkimukselle

B 35/2008          3            Painatusluvan myöntäminen KL Marja-Liisa Keski-Säntin

                                           väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

B 36/2008          4            Vuoden 2009 opiskelijavalinta: Education and Globalisation –

                                           maisteriohjelman liittyminen University Admissions –projektin

                                           mukaiseen sähköiseen hakujärjestelmään

B 37/2008          5            Vuoden 2009 opiskelijavalinta: Education and Globalisation –

                                           maisteriohjelman valintaperusteet

B 38/2008          6            Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen THK Outi Mäkitalon

väitöstilaisuuteen

 

Hallintopäällikön esittelemät asiat A

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65 - 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 9.10.2008.

 

Neuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet

muista jäsenistä on läsnä. Arvosteltaessa opintosuoritusta on puheenjohtajan

lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään neljä.

 

Päätös

 

Todettiin.

=====================================================================

2
Ilmoitusasiat

 

Ilmoitusasiat liitteessä.

 

Päätösesitys

 

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Päätös

 

Esittelyn mukaisesti.

=====================================================================
3

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on myöntänyt eron tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä opiskelija Anna-Kaisa Rinkiselle. Rinkisen varajäsenenä on toiminut opiskelija Katri Pasanen.

 

Ylioppilaskunnan vaalijohtosäännön mukaan, jos tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen eroaa hallintoelimestä, astuu hänen sijalleen henkilökohtainen varajäsen jäljellä olevaksi kaudeksi. Kyseessä olevalle varsinaiselle opiskelijajäsenelle ei nimitetä henkilökohtaista varajäsentä.

 

Ylioppilaskunta valitsee puuttuvia opiskelijajäseniä täydennysvaaleissaan.

 

Päätösesitys

 

Todetaan, että

·        ylioppilaskunta on myöntänyt  Anna-Kaisa Rinkiselle eron tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä

·        opiskelija Katri Pasanen siirtyy tiedekuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi

·        tiedekuntaneuvostosta puuttuu 3 opiskelijajäsentä (KASOPE 1, KOKY 2)

Päätös

 

Esittelyn mukaisesti.

=====================================================================
4

KT Jyrki Suomalan dosentuurihakemus

 

4. käsittely (opetusnäytteen arviointi, tieteellinen pätevyys, nimitysesitys)

 

KT Jyrki Suomala on esittänyt, että hänet nimitettäisiin kasvatustieteen, erityisesti didaktiikan ja lasten oppimisprosessien dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Dosentiksi ottamisesta säädetään Yliopistoasetuksen (115/98) 8 §:ssä :

Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimus­työhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.
Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana.

Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 42 §:n 6) kohdan mukaan tiedekunta­neuvoston tehtävänä on tehdä esitys dosentin nimittämisestä.

 

Tiedekuntaneuvoston nimeämien asiantuntijoiden  dosentti Marja Kankaanrannan ja professori Jorma Enkenbergin lausunnot sekä kopio Suomalan hakemuksesta lähetettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 13.5.2008 kokouskutsun yhteydessä (A25/2008).

 

Kokouksessaan 13.5.2008 tiedekuntaneuvosto
- totesi asiantuntijalausunnot saapuneiksi
- päätti, että Suomalalle järjestetään mahdollisuus antaa opetusnäyte
- päätti, että dosentuurin alan täsmennyksestä neuvotellaan vielä hakijan ja asiantuntijoiden kanssa.

 

Kokouksessaan 16.9.2008 tiedekuntaneuvosto päätti dosentuurin alaksi ja alan täsmennykseksi kasvatustiede, erityisesti oppiminen, opetus ja oppimisympäristöt

 

Suomala sekä asiantuntijat ovat hyväksyneet täsmennyksen esitetyllä tavalla.

                                                                                                                      

Asiantuntijat ovat lausuntojensa keskeisissä kohdissa todennut hakijan pätevyydestä seuraavaa:

 

Kankaanranta


Yhteenvetona totean, että pidän KT Jyrki Suomalaa pätevänä hakemaansa dosentuuriin.”

 

Täsmennyksen jälkeinen lisälausunto:

”Mielestäni alan muutettu täsmennys vaikuttaa oikeaan osuvalta ja Suomala siihen pätevältä.”


Enkenberg

 

”Yhteenvetona KT Jyrki Suomalan tutkimustoiminnasta voidaan arvioida seuraavaa. Se on ollut kaiken aikaa kehittyvää ja Suomala on aikojen saatossa kyennyt valitsemaan myös uusia ja kiinnostavia kohteita tutkimuksilleen. Tutkimustoimintaa voidaan itsessään pitää myös innovatiivisena (vrt. erilaiset teoreettiset kehittelyt tai rinnastukset). Se on alusta saakka ollut myös hyvin kansainvälisesti suuntautunutta ja metodologisesti hallittua. Esillä olevan dosentuurin näkökulmasta tutkimustoiminta muodostaa kuitenkin ongelman. Katson, että mikäli kyseisestä dosentuurin alasta pidetään kiinni, KT Jyrki Suomalalla ei ole siihen dosentuuriin pätevyyttä. Alaan kohdistuvia alkuperäis­tutkimuksia ei ole riittävästi. Sen sijaan, jos katsotaan kokonaisuutena tutkimustoimintaa, voidaan arvioida, että dosentuurin pätevyys täyttyy selvästi. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu relevantin alan määrittäminen. Suomalan tutkimuksen voidaan katsoa liittyvän didaktiikanalaan, mutta vain kovin rajoitetusti lasten oppimisprosessien tutkimukseen. Mikäli dosentuurin ala olisi esimerkiksi kasvatustieteen, erityisesti innovatiivisen oppimisen didaktiikka, pätevyys siihen hänellä olisi.”

 

Täsmennyksen jälkeinen lisälausunto:

”Katson, että dosentuurin alan täsmennys (kasvatustiede, erityisesti oppiminen, opetus ja oppimisympäristöt) on hyvin yhteensopiva KT Jyrki Suomalan tutkimusprofiilin kanssa ja siten osuva dosentuurin alan määrittelyksi.”

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa.

 

KT Jyrki Suomala antaa opetusnäytteen klo 12.15-12.35 luentosalissa KTK112.

Opetusnäytteen aihe on ”Aivot, oppiminen ja opetus”.

 

Päätösesitys

 

1.      Arvioidaan KT Jyrki Suomalan opetusnäyttein osoitettu opetuskyky sekä dosentilta vaadittava hyvä opetustaito.

 

2.      Päätetään KT Jyrki Suomalan tieteellisestä pätevyydestä kasvatustieteen, erityisesti oppiminen, opetus ja oppimisympäristöt, dosentuuriin.


 

3.      Edellyttäen, että tiedekuntaneuvosto toteaa Suomalalla olevan hyvän opetustaidon sekä toteaa hänet tieteellisesti päteväksi

-          todetaan, että hänellä on tarpeellinen käytännöllinen kokemus

-          todetaan hänen täyttävän dosentin kelpoisuusvaatimukset

-   esitetään yliopiston rehtorille KT Jyrki Suomala nimitettäväksi kasvatustieteen dosentiksi, jonka alan täsmennys on oppiminen, opetus ja oppimisympäristöt.

 

Päätös

 

1.      Hyväksyttiin KT Jyrki Suomalan opetusnäyttein osoitettu opetuskyky osana dosentilta vaadittavaa opetustaitoa.

2.      Todettiin KT Jyrki Suomalan tieteellinen pätevyys kasvatustieteen dosentuuriin, jonka alan täsmennys on oppiminen, opetus ja oppimisympäristöt.

3.      Päätettiin esittelyn mukaisesti.

=====================================================================
5

Professorin virka, kasvatustiede (nro 248), Oulu

 

5. käsittely

 

Virka on perustettu opettajainvalmistuslaitokseen asetuksella 166/1.9.1966 ja siirretty käyttäytymistieteiden laitokseen valtioneuvoston päätöksellä 1082/74 ja sittemmin siirretty Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikköön.

 

Virka on tullut avoimeksi, koska viran haltija professori Jaakko Luukkonen on irtisanoutunut 1.10.2007 lukien.

 

Kokouksessaan 2.10.2007 tiedekuntaneuvosto päätti
- että viran ala täsmennetään muotoon kasvatustiede, koulutusekonomia ja koulutussuunnittelu
-  esittää työryhmän ja tiedekuntaneuvoston käsittelemän virantäyttöselosteen yliopiston rehtorin hyväksyttäväksi.
- esittää, että virka julistetaan haettavaksi.

 

Yliopiston rehtori on edellyttänyt, että viran alan täsmennys arvioidaan uudelleen ottaen huomioon tutkimuksen arvioinnin tulokset sekä yliopiston strategiset linjaukset, joiden mukaan tutkimusvirkoja tulee kohdentaa vahvuusalueille ja suuremmiksi tutkimus­keskittymiksi.

 

Kokouksessaan 19.2.2008 tiedekuntaneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että virantäyttötyöryhmä jatkaa asian valmistelua.

 

Virantäyttötyöryhmä (dekaani Pauli Siljander (pj.), professori Riitta-Liisa Korkeamäki, professori Rauni Räsänen, professori Leena Syrjälä, assistentti Kimmo Kontio, opiskelija Katri Pasanen, hallintopäällikkö Mikko Isohanni) käsiteli asiaa kokouksessaan 10.4.2008.

 

Työryhmässä oli esillä kaksi tasavahvaa esitystä viran alan täsmentämisestä:
- kasvatustiede, koulutuksen suunnittelu ja talous

-       kasvatustiede, kasvatuksen teoria ja metodologia.

 

Kokouksessaan 22.4.2008 tiedekuntaneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin
10 – 4 jättää asian pöydälle jatkovalmistelua varten.

 

Päätösesitys

 

1.      Tiedekuntaneuvosto jatkaa virantäytön valmistelua.

2.      Tiedekuntaneuvosto nimeää yhteisen virantäyttötyöryhmän kasvatustieteen
(nro 248) ja kasvatustieteen, kansainvälisyyskasvatuksen professorin virkojen täytön valmisteluun esityslistan A 44/2008 mukaisesti.

 

Päätös

 

              Päätettiin esittelyn mukaisesti.

=====================================================================
6

Professorin virka, kasvatustiede, jonka alan täsmennys on kansainvälisyyskasvatus

 

Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 14 §:n 1 momentin 6) kohdan mukaan rehtorin tehtävänä on päättää hallituksen hyväksymien henkilöstöstrategian ja henkilöstö­hallinnon periaatteiden mukaisesti opetus- ja tutkimusvirkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta sekä professorin virkojen alasta lukuun ottamatta alan täsmentämistä, jonka päättää tiedekuntaneuvosto.

 

Yliopiston hallitus nimitti 18.10.2006 dosentti, kasvatustieteiden tohtori Rauni Räsäsen määräaikaiseen kasvatustieteen professorin virkaan, jonka alan täsmennys on kansainvälisyyskasvatus 1.11.2006 - 31.7.2009.

 

Räsänen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.8.2009 lukien.

 

Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön henkilöstösuunnitelman sekä tiedekunnan tulossopimusesityksen mukaisesti tiedekunnan perustehtävän ja koulutusvastuiden kannalta keskeiset professorin virat täytetään ja kohdennetaan ottaen huomioon tutkimuksen painoalat ja koulutusprofiilit.

 

Kansainvälisyyskasvatuksen professorin keskeisenä vastuualueena on ollut ja tulee olemaan vuonna 1994 aloitettu yliopiston ensimmäinen englanninkielinen koulutusohjelma Master of Education, International Programme sekä vuonna 2006 aloitettu Education and Globalisation –maisteriohjelma.

 

Päätösesitys

 

1.      Esitetään yliopiston rehtorille kasvatustieteiden tiedekuntaan perustettavaksi 1.8.2009 alkaen kasvatustieteen professorin virka.

Viran sijoituspaikka on Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö.

2.      Mikäli rehtori perustaa ko. viran, kasvatustieteen professorin viran alan täsmennys on kasainvälisyyskasvatus.

 

 

3.      Tiedekuntaneuvosto nimeää yhteisen virantäyttötyöryhmän kasvatustieteen (nro 248) ja kasvatustieteen, kansainvälisyyskasvatuksen professorin virkojen täytön valmisteluun esityslistan A 44/2008 mukaisesti.

Päätös

 

Päätettiin esittelyn mukaisesti.

=====================================================================
7

Virantäyttötyöryhmän nimeäminen

 

Nimetään yhteinen virantäyttötyöryhmä

·        valmistelemaan kasvatustieteen professorin viran (nro 248) haettavaksi julistamista

·        kasvatustieteen (kansainvälisyyskasvatus) professorin viran haettavaksi julistamista rehtorin viran perustamispäätöksen jälkeen.

 

Päätösesitys

 

Virantäyttötyöryhmään nimetään seuraavat henkilöt:

dekaani Pauli Siljander (pj.)
professori Leena Syrjälä

professori Riitta-Liisa Korkeamäki

yliassistentti Veli-Matti Ulvinen

lehtori Gordon Roberts

opiskelija Susanna Huuskonen

opiskelija Katri Pasanen

hallintopäällikkö Mikko Isohanni

 

Päätös

 

Päätettiin esittelyn mukaisesti.

=====================================================================
8

Oulun yliopiston strategian uudistamisen valmistelu

 

Oulun yliopiston on yliopistolaitosta koskevan rakenteellisen kehittämisen ohjelman mukaisesti uudistettava strategiansa vuoteen 2010 mennessä.

 

Rehtori on aloittanut yliopiston johdon kanssa strategian uudistamistyön. Dekaani esittelee kokouksessa uudistamistyön tämänhetkistä tilannetta.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto keskustelee Oulun yliopiston strategian uudistamisesta.

 

Päätös

 

Esittelyn mukaisesti.

=====================================================================

Opintoasiainpäällikön esittelemät asiat B


1

Esitarkastajien määrääminen MA Timothy Bedfordin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

 

MA Timothy Bedford on pyytänyt tiedekuntaneuvostoa nimeämään esitarkastajat hänen väitöskirjaksi tarkoittamalleen tutkimukselle ”Promoting Educational Equity through Teacher Empowerment: Web-assisted Transformative Action Research as a Counter-Heteronormative Praxis".

 

Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelijoista annetun johtosäännön 16 §:n mukaisesti tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat. Näiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä määrätään.

 

Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee kolmen kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta antaa yhdessä tai erikseen perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Tiedekuntaneuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä em. tarkastajien lausunnon perusteella.

 

Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tutkimus käsitellään jatkotutkimusseminaarissa ennen varsinaista tarkastusta. Bedfordin tutkimus on käsitelty seminaarissa 12.2.2008.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto päättää esitarkastajista kokouksessa käytävän keskustelun jälkeen.

 

Päätös

 

Tiedekuntaneuvosto päätti tiedustella esitarkastajiksi professori James T. Searsia (Penn State University) ja professori Pauli Kaikkosta (Jyväskylä yliopisto) ja heidän  varalleen dosentti Leena-Maija Rossia (Helsingin yliopisto) ja dosentti Tapio Aittolaa (Jyväskylän yliopisto).

=====================================================================
2

Painatusluvan myöntäminen THK Outi Mäkitalon väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

 

Tiedekuntaneuvosto nimesi 10.6.2008 THK Outi Mäkitalon väitöskirjaksi tarkoittaman tutkimuksen ”Huumevalistus ja sen muunnelmat. Opettajien käsityksiä ehkäisevään huumetyöhön suuntautuvasta koulukasvatuksesta ja opetuksesta" esitarkastajiksi painatusluvan myöntämistä varten professori Anneli Niikon (Joensuun yliopisto) ja professori Terttu Tuomi-Gröhnin (Helsingin yliopisto).

 

Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan esitarkastajien tulee kolmen kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta antaa yhdessä tai erikseen perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Tiedekun­ta­neuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon perus­teella. Ehdollista painatuslupaa ei myönnetä (Opinto-opas 2006-2008,401).

 

Liitteenä esitarkastajien lausunnot.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 18 §:n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatin-tutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.

 

Mäkitaloa on pyydetty toimittamaan mahdollinen vastineensa tiedekuntaneuvoston kokoukseen mennessä.

 

Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 64 §:n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Esitarkastusmenettelyyn pohjautuva painatusluvan myöntäminen voidaan rinnastaa opintosuorituksen arvosteluun.

 

Yliopistolain (645/1997) 42 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai

jotka on nimitetty professorin virkaan.

Hallintojohtosäännön 68 §:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen arvostellessaan opintosuoritusta kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on läsnä vähintään neljä.

 

Päätös

 

Merkittiin tiedoksi Mäkitalon ilmoitus, että hänellä ei ole huomauttamista esitarkastajien lausuntoihin.

 

Tiedekuntaneuvosto päätti myöntää painatusluvan THK Outi Mäkitalon  väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle ”Huumevalistus ja sen muunnelmat. Opettajien käsityksiä ehkäisevään huumetyöhön suuntautuvasta koulukasvatuksesta ja opetuksesta".

=====================================================================
3

Painatusluvan myöntäminen KL Marja-Liisa Keski-Säntin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

  

Tiedekuntaneuvosto päätti 10.6.2008 pitämässään kokouksessa tiedustella KL Marja-Liisa Keski-Säntin väitöskirjaksi tarkoittaman tutkimuksen ”Itseohjautuvuutta ennustavia tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon työssä” esitarkastajiksi painatusluvan myöntämistä varten professori Soili Keskistä (Turun yliopisto) ja emeritusprofessori Reijo Raivolaa (Tampereen yliopisto) ja professori Esko Leskistä (Jyväskylän yliopisto). Kaikki henkilöt antoivat suostumuksensa tehtävään. Professori Soili Keskinen pyysi 29.6.2008 päivätyllä kirjeellä vapautusta esitarkastajan tehtävästä. Perusteluna hän viittasi Keski-Säntiltä saamiinsa sähköpostiviesteihin, joiden myötä tehtävää alkoi hänen mukaansa leimata epäasiallinen sävy. Kokouksessaan 16.9.2008  tiedekuntaneuvosto totesi professori Soili Keskisen vapautuspyynnön esitarkastustehtävästä ja päätti, että hänen tilalleen ei nimetä uutta tarkastajaa.

 

Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan esitarkastajien tulee kolmen kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta antaa yhdessä tai erikseen perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Tiedekun­ta­neuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon perus­teella. Ehdollista painatuslupaa ei myönnetä.

 

Liitteenä esitarkastajien, emeritusprofessori Reijo Raivola ja professori Esko Leskinen, lausunnot.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 18 §:n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatin-tutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.

 

Keski-Säntti on jättänyt vastineet lausuntoihin (liitteenä).

 

Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 64 §:n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Esitarkastusmenettelyyn pohjautuva painatusluvan myöntäminen voidaan rinnastaa opintosuorituksen arvosteluun.

 

Yliopistolain (645/1997) 42 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai

jotka on nimitetty professorin virkaan.

Hallintojohtosäännön 68 §:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen arvostellessaan opintosuoritusta kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on läsnä vähintään neljä.

 

Päätös

             

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti, että painatuslupaa ei myönnetä.

=====================================================================
4

Vuoden 2009 opiskelijavalinta: Education and Globalisation -maisteriohjelman liittyminen University Admissions -projektin mukaiseen sähköiseen hakujärjestelmään

 

Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelijoista annetun johtosäännön 1 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijavalintaperusteista.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 13 §:n mukaan opiskeluoikeutta on haettava yliopiston määräämällä tavalla.

 

Valintatoimikunta on esittänyt, että Education and Globalisation -maisteriohjelma liittyy University Admissions -projektin mukaiseen sähköiseen hakujärjestelmään (FUNIMA) vuoden 2009 valinnoissa. Ko. järjestelmässä ovat mukana Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ja Turun kauppakorkeakoulu (http://www.universityadmissions.fi/). Hakujärjestelmän kustannuksista vastaa v. 2009 Tietohallinto. Yksikön neuvosto on käsitellyt asian kokouksessaan 7.10.2008 ja esittää edelleen tiedekuntaneuvostolle maisteriohjelman liittymistä sähköiseen hakujärjestelmään.

 

Päätösesitys

 

Education and Globalisation -maisteriohjelma liittyy University Admissions -projektin sähköiseen hakujärjestelmään vuoden 2009 opiskelijavalinnassa.

 

Päätös

 

Päätösesityksen mukaisesti.

=====================================================================
5

Vuoden 2009 opiskelijavalinta: Education and Globalisation -maisteriohjelman valintaperusteet

 

Yliopistolain (645/1997) 18 §:n mukaan opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija otetaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa tai jatkotutkintoa. Opiskelija voidaan ottaa suorittamaan myös pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa.

 

Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perusteista. Silloin kun yliopisto opiskelijoiden määrän rajoittamisen vuoksi ei voi ottaa koulutukseen kaikkia hakijoita, hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan vuoksi jakaa valinnoissa erilaisiin ryhmiin. Tällöin yhdenmukaisia perusteita on sovellettava ryhmään kuuluviin hakijoihin. Jonkin kieliryhmän koulutustarpeen turvaamiseksi voidaan yhdenmukaisista valintaperusteista rajoitetusti poiketa.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 13 §:n mukaan opiskeluoikeutta on haettava yliopiston määräämällä tavalla.

 

Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelijoista annetun johtosäännön 1 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijavalintaperusteista. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat. Tiedekunta voi asettaa valintaperusteiden valmistelua sekä valinnan käytännön järjestelyjä varten valintatoimikuntia.

 

Education and Globalisation -maisteriohjelman valintatoimikunta on tehnyt esityksensä valintaperusteiksi liitteen mukaisesti. Valintaperusteet voidaan vahvistaa, mikäli tiedekuntaneuvosto edellä (B36) on päättänyt, että EdGlo -maisteriohjelma liittyy University Admissions -projektin mukaiseen sähköiseen hakujärjestelmään (FUNIMA) vuoden

2009 valinnoissa.

 

Valintaperusteisiin esitetään hakuaikaa, valintakoeaikaa ja tulostenjulkistamisaikaa koskevat tarkistukset. Lisäksi esitetään pääsyvaatimuksena olevaa Bachelor-tutkintoa koskeva tarkistus siten, että ko. tutkinto tulee olla suoritettuna 31.7.2009 mennessä.

 

Yksikön neuvosto on käsitellyt asian kokouksessaan 7.10.2008 ja esittää edelleen tiedekuntaneuvostolle valintaperusteiden hyväksymistä.

 

Päätösesitys

 

Vahvistetaan Education and Globalisation -maisteriohjelman valintaperusteet liitteen mukaisesti, mikäli tiedekuntaneuvosto edellä kohdassa B36 on päättänyt, että  EdGlo-maisteriohjelma liittyy University Admissions -projektin mukaiseen sähköiseen hakujärjestelmään vuoden 2009 opiskelijavalinnassa.

 

Päätös

 

Päätösesityksen mukaisesti.

=====================================================================
6

Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen THK Outi Mäkitalon väitöstilaisuuteen

 

Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 67 §:n mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.

 

Asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, mikäli tiedekuntaneuvosto edellä kohdassa B 34 myöntää painatusluvan Mäkitalon väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle.

 

Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen edustajansa (kustos) sekä yhden tai kaksi vastaväittäjää, joilla tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Väittelijän ohjaajat sekä yhdistelmäväitöskirjojen muut tekijät eivät voi toimia vastaväittäjinä. Väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus lausunnon antamiseen vastaväittäjän nimeämisestä.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto päättää ottaa asian käsittelyyn.

 

Tiedustellaan vastaväittäjää ja nimetään kustos tiedekuntaneuvoston istunnossa käytävän keskustelun pohjalta.

 

Päätös

 

Tiedekuntaneuvosto päätti tiedustella vastaväittäjäksi professori Anneli Niikkoa Joensuun yliopistosta ja hänen varalleen professori Terttu Tuomi-Gröhniä Helsingin yliopistosta ja nimesi kustokseksi professori Pauli Siljanderin.

=====================================================================