Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Laitos

Kajaanin opettajankoulutuslaitos

Tekijä

Sillanpää Suvi

Työn nimi

Vasenkätisenä oikeakätisten maailmassa. Vasenkätisen miehen ja naisen kokemuksia vasenkätisyydestä

Oppiaine

Kasvatustiede

Työn laji

Pro gradu -tutkielma

Aika

Huhtikuu 1999

Sivumäärä

58 s., 7 liitettä

Tiivistelmä

Tämä tutkielma perustuu tekijän omakohtaisiin kokemuksiin vasenkätisyydestä. Tutkimusmetodiksi valittu kvalitatiivinen tapaustutkimus on tämän asian selvittämiseen mahdollinen ja luonteva. Tutkimustehtäväksi muotoutui vasenkätisen miehen ja naisen kokemukset siitä, asettaako ympäristö rajoituksia vasenkätisyydelle. Lisäksi tavoitteena oli kuvailla ja ymmärtää tapoja, joilla vasenkätinen ihminen tietyissä tilanteissa toimii sekä selittää toimintaansa.

Vasenkätisyyttä on tarkasteltu isojen aivojen rakenteesta ja toiminnasta käsin. Toiminta perustuu aivojen lateraalisuuteen. Kätisyydellä ja lateraalisuudella on katsottu olevan yhteys. Tavallisimpia vasenkätisyyden selityksiä on se, että vasenkätisyys määräytyy syntymässä ja on periytyvä, mutta vasenkätisyys voi olla myös opittua eli ympäristön aiheuttamaa. Isojen aivojen rakenteellisuuden ja toiminnallisuuden erot sekä kätisyys ovat innoittaneet myös epätieteelliseen spekulointiin ja mystiikan sävyttämään pohdiskeluun.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä ja haastattelua. Vasenkätisyyttä on tarkasteltu kohdehenkilöiden lateraalisuuden, perheiden ja kouluvuosien näkökulmasta. Esille on nostettu kohdehenkilöiden tämän hetkinen käsitys itsestään. Kyselylomake koostui sekä suljetuista että avoimista kysymyksistä. Lateraalisuutta arvioitiin aikaisemmassa tutkimuksessa käytettyä lomaketta mukaellen. Tutkimuksen kohdehenkilöt valittiin harkinnanvaraisesti siten, että heillä oli jo jonkin verran elämänkokemusta, koulutus takana ja ammatti.

Tutkimustuloksista ilmeni, ettei vasenkätinen mies eikä vasenkätinen nainen ole kokenut ympäristön asettavan rajoituksia vasenkätisyydelle. Kouluvuosistaan he ovat selvinneet omalla nokkeluudellaan eteenpäin, ilman suurempia kätisyyden aiheuttamia oppimisvaikeuksia.

Asiasanat

Kätisyys (handedness), lateraalisuus (laterality), vasenkätisyys (left-handedness)