Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Laitos

Oulun opettajankoulutuslaitos

Tekijä

Ojala Tanja

Työn nimi

Änkytys ala-asteen oppilaiden kokemana

Oppiaine

Kasvatustiede

Työn laji

Syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma

Aika

Syyskuu 1995

Sivumäärä

95

3 liitettä

Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee suurimmalle osalle ihmisistä varsin tuntematonta puhehäiriötä, änkytystä. Teoreettisessa osassa tarkastellaan änkytystä puheen häiriönä sekä sen vuorovaikutuksellista dimensiota. Vaikka änkytyksen teoria on hyvin monipuolista ja kattavaa, siitä löytyy runsaasti ratkaisemattomia arvoituksia, kuten änkytyksen aiheuttaja. Teoriassa esiintyvät usein nimet van Riper ja Bloodstein. He ovat kumpikin alan arvostettuja tutkijoita, jotka ovat tehneet merkittävää työtä änkytyksen tutkimisessa. Heidän näkemyksiään on täydennetty toisten tutkijoiden mielipiteillä ja tutkimustuloksilla.

Empiirisessä osassa on kuvattu kolmea 9-12-vuotiasta änkyttäjää ja heidän kokemuksiaan puhe-häiriöstä. Tapaukset ovat yksilöllisiä kertomuksia eivätkä pyri yleistämiseen. Niiden avulla kuitenkin pyritään osoittamaan, mitä kohdehenkilöt änkytyksestä ajattelevat ja miten heihin on ympäristön taholta suhtauduttu. Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua.

Tulokset perustuvat seuraaviin tutkimustehtäviin:

1. Miten änkytys on vaikuttanut haastateltavan puheeseen ja halukkuuteen puhua?

2. Mitä haastateltava ajattelee puheestaan ja änkytyksestään ja mitä hän luulee muiden ajattelevan niistä?

3. Miten ympäristö on suhtautunut änkytykseen?

Asiasanat

Änkytys, änkyttäjä