Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Laitos

Kajaanin opettajankoulutuslaitos

Tekijä

Ruokolainen Armi

Työn nimi

Opettaja, mitä tiedät änkytyksestä?

Oppiaine

Kasvatustiede

Työn laji

Syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma

Aika

09.02.1995

Sivumäärä

100

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on änkytys ja sen huomioon ottaminen peruskoulun ala-asteella. Tutkielman teoreettisessa osuudessa on pyritty luomaan kokonaiskuva änkytyksestä alkaen puhehäiriöstä ja päätyen änkyttävä oppilas -problematiikkaan.

Tutkimusosassa aihetta on lähestytty opettajan näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tutkimustehtävien teema-alueita ovat opettajien tiedot änkytyksestä, änkyttävän oppilaan opettaminen peruskoulun ala-asteella sekä yhteistyö.

Änkytys on vaikeimpia puhehäiriöitä kuulijan ja itse änkyttäjän kannalta katsottuna. Pitkälle kehittyneenä sillä on haitallisia persoonallisia, sosiaalisia ja koulumenestykseen liittyviä seuraamuksia. Lapset ovat koulussa juuri siinä iässä, joka on ratkaiseva änkytyksen kehityksen kannalta; änkytys pahenee tai se häviää. Opettaja tarvitsee tietoa menetelläkseen oikein änkyttävän oppilaan suhteen. Tutkielmassa on selostettu yksityiskohtaisesti "tee näin" -ohjeita primaari- ja sekundaariänkyttäjän opettajalle, jotta ohjeita voisi käyttää opetuksessa hyödyksi.

Opettajankoulutus ei yleensä anna riittävästi tietoa ja valmiuksia kohdata änkyttävää oppilasta. Opetuskäytäntöjä voitaneen tutkia ja kehittää yhdistämällä eri tieteiden tietämystä. Yhdistämisestä hyötyisivät opettaja ja oppilas.

Empiirisestä osasta saadut tulokset eivät ole yleistettävissä mutta ne tukevat teoriaosuudessa esitettyjä tutkimustuloksia. Haastatteluihin pyrittiin saamaan syvyyttä ja monipuolisuutta ottamalla mukaan myös erityisasiantuntijan näkemyksiä.

Asiasanat

Puhehäiriöt, änkytys, opettaminen