SISÄLLYS


TIIVISTELMÄ

1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskohde

1.2 Tutkimustehtävä, tutkimusstrategia ja tieteenfilosofiset lähtökohdat

1.3 Tutkimusmetodi ja tutkimuksen kulku
 

2 HERMENEUTIIKKA TIETEELLISENÄ LÄHESTYMISTAPANA

2.1 Hermeneutiikka metodologiana

2.2 Hermeneuttinen filosofia

2.3 Hermeneuttisen tutkimuksen ja tekstintulkinnan pätevyydestä ja luotettavuudesta

2.5 Hermeneuttis-pedagogisesta tutkimuksesta
 

3 MUSIIKKIKASVATUSFILOSOFIAN TAUSTAA

3.1 Musiikkikasvatusfilosofian tutkimuskohde ja lähestymistavat

3.2 Musiikkikasvatusfilosofian paradigmoista

3.3 Englanninkielisen kasvatusfilosofian paradigmoista
 

4 PRAKSIAALISEN MUSIIKKIKASVATUSFILOSOFIAN LÄHTÖKOHTIA

4.1 Esteettinen musiikkikasvatusfilosofia

4.2 Esteettisen musiikkikasvatusfilosofian kritiikki

4.3 Praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian lähtökohtia

4.4 Praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian kritiikki
 

5 MUSIIKIN MERKITYS DAVID J. ELLIOTTIN PRAKSIAALISESSA MUSIIKKIKASVATUSFILOSOFIASSA

5.1 Musiikin selittäminen

5.2 Musiikin merkitys

5.3 Musiikillisen teoksen ontologia
 

6 MUUSIKKOUS JA KASVATTAJUUS DAVID J. ELLIOTTIN PRAKSIAALISESSA MUSIIKKIKASVATUSFILOSOFIASSA

6.1 Muusikkous praksiaalisessa musiikkikasvatusfilosofiassa 6.2 Kasvattajuus praksiaalisessa musiikkikasvatusfilosofiassa 6.3 Kohti musiikkikasvattajuuden praksiaalista tulkintaa
 

7 MUSIIKIN MERKITYKSELLISYYDEN JA MUSIIKKIKASVATTAJUUDEN PRAGMATISTINEN TULKINTA

7.1 Pragmatismista

7.2 Peircen merkitysteoria

7.3 James ja pragmatistinen kokemuksen käsite

7.4 Deweyn kasvatusfilosofia

7.5 Praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia ja pragmatismi 7.6 Musiikin merkitys ja musiikkikasvattajuus: pragmatistinen tulkinta

8 POHDINTA

8.1 Musiikkikasvatukseen liittyvät johtopäätökset

8.2 Musiikkikasvatuksen koulutukseen ja tutkimukseen liittyvät johtopäätökset

8.3 Tutkimuksen arviointia
 

LÄHTEET


Päivitetty 29.7.1999

© Lauri Väkevä 1999

Kommentit