allies
eguide
Tervetuloa - Tausta

Kouluväkivallalla on vakavia seurauksia, esimerkiksi stressi, identiteetin vääristyminen, itsemurhat ja jopa kouluampumiset. Projektin päätavoitteena on varhainen väkivallan ennaltaehkäisy, erityisesti toteutettuna esikouluikäisten (6.v) lasten keskuudessa. Oulun yliopiston Nais- ja sukupuolentutkimuksen tekemän tutkimuksen sekä projektipartnereiden tekemän tutkimuksen ja kokemuksen mukaan on tarve aiempaa kokonaisvaltaisemmalle lähestymistavalle ja nyanssisemmille työkaluille. Myös koulutusta tarvitaan väkivallan ehkäisemiseen koulussa ja koulun ympäristöissä.

Aikaisemmat interventiot ovat keskittyneet systemaattiseen kouluväkivaltaan (kiusaamiseen) ja erikseen kotona tai vapaa-ajalla koettuun väkivaltaan, ilman sukupuolisensitiivistä otetta tai keskittymistä tiettyyn ikäkauteen. Erityiset ongelmat varhaisessa puuttumisessa ovat:

 • sukupuolisensitiivisen tiedon puute kouluväkivallasta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • ennaltaehkäisevien toimintamallien puute koskien hienovaraista, normalisoitua, ei-systemaattista väkivaltaa
 • kouluväkivaltaa koskevat kokonaisvaltaisten ja yhteisöllisyyteen perustuvien toimintatapojen puuttuminen, jotka rakentaisivat systemaattista yhteistyötä opettajien, vanhempien ja oppilashuoltohenkilökunnan kanssa
 • projektien puuttuminen, jotka keskittyisivät väkivaltaan myös erityistä tukea tarvitsevien tai kulttuuriselta taustaltaan vähemmistöyhmien näkökulmasta. (Esimerkiksi lapset, joilla on sosiaalisia, emotionaalisia tai oppimisvaikeuksia, sekä vammaiset ja etniset ryhmät.)
 • projektien puute, jotka keskittyisivät esikouluikäisiin (6.vuotiaat lapset).

Aikaisemmissa kouluväkivallan ja kiusaamisen tutkimuksissa ja interventioissa on osoitettu, että parhaimpaan tulokseen pääsee kokonaisvaltaisella, pitkäaikaisella lähestymisellä, jossa painotetaan yhteisöllisyyttä. Sen vuoksi koko yhteisö tulisi sitouttaa väkivallan ennaltaehkäisemiseen. Arvioinnin mukaan:

 • Ei ole olemassa nopeaa tapaa ennaltaehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa
 • Menestyäkseen väkivallattomuuuden saavuttamisessa koulut tarvitsisivat koko koulua koskevan lähestymistavan, jossa koulun tai monitoimitalon koko henkilökunta on tietoinen siitä, miten väkivaltaa ennaltaehkäistään. Tämä ei koske ainoastaan pedagogista henkilökuntaa, vaan esimerkiksi myös keittiön ja siivouspalvelun työntekijöitä, vahtimestareita jne., jotka kaikki sitoutuvat samoihin sääntöihin ja tavoitteisiin.
 • Ennaltaehkäisytyötä tulee tukea vertaisryhmissä ja osallistavia lähestymistapoja käyttäen.
 • Yleinen  ymmärrys yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, jossa kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
 • Tarvitaan lisää kouluaktiviteettejä, jotka tukevat eettisesti kestäviä sosiaalisia  suhteita
 • Henkilökunnan tulee sitoutua välituntivalvojatoimintaan
 • Kiusaamisen loppumisen seurantaan tarvitaan välineitä, joiden avulla saavutetaan pysyviä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevia tuloksia
 • Opettajille tarvitaan koulutusta kiusaamiseen puuttumiseen, mutta myös väkivallan ennaltaehkäisyyn liittyen

Väkivallan ehkäiseminen tulisi aloittaa mahdollisimman varhain, jo päiväkodissa. Päiväkotiin ja esikouluun liittyviä projekteja on toteutettu hyvin vähän. Lapsiryhmien valtahierarkiat alkavat muodostua jo päiväkodissa. Siksi interventiot ja sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen systemaattinen oppiminen tulisi aloittaa päiväkodissa ja esikoulussa. Tällöin kiusaamiseen puuttumista tarvitaan vähemmän myöhemmin.  

-Tervetuloa
Rakenteet
Koti-koulu
Lapsiryhmä
Kyselyt

Tervetuloa
-Tausta
ALLiES projekti
ALLiES tulokset
Partnerit

 

 
ALLIES team ©